ทีม ลื้อแคบ่อ บ่า-ฟัก-แฟน-ซี

โครงการ โต๊ะ-ไก๊-โจ ขยะต้นทางสู่ปลายทางที่ยั่งยืน
จังหวัด เชียงใหม่

รายงานผลโครงการเด็กอวดทำดี - เบญจมาศ กันยานะ_compressed รายงานโครงการโต๊ไก๊โจขยะที่ต้นทางสู่ปลายทางที่ยั่งยืน-ทีมลื้อแคบ่อ-เชียงใหม่ (1) - เบญจมา

 

Video
https://drive.google.com/drive/folders/1SMtzGwdJz_kcaZOTZuHfrUcBCixplrsY?usp=sharing