ทีม Action Allies

โครงการ ผักน้อยเพื่อน้อง
จังหวัด เชียงใหม่

สรุปกิจกรรมโครงการผักน้อยเพื่อน้อง_compressed - janewaleew weladee

 

ทีม Action Allies แบบรายงานผลการดำเนินงาน - janewaleew weladee

 

Video
https://drive.google.com/file/d/1goryTtgYCyi9NbwUnkGzdpkFLeuSJPXJ/view?usp=sharing