ทีม Mindset

โครงการ พัฒนาฐานการเรียนรู้น้ำพุร้อนเค็มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
จังหวัด ตรัง

Presentation เด็กอวดทำดี - hatai_compressed

 

โครงการเด็กอวดทำดี - hatai_compressed