ทีม ทีม The Real Amphawan โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

โครงการ The Spirit of Community
จังหวัด อุบลราชธานี

Presentation ทีม The Real Amphawan - 25 ญาธิราช กันภัย_compressed

 

แบบฟอร์มรายงานผล โครงการ The Spirit of Community ทีม The Real Amphawan โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา - 25 ญาธิรา_c

 

Video
https://drive.google.com/drive/folders/1ESfLxwxDn3MURmycyQTqhb_yGm6Neg3B?usp=sharing