ทีม We Bare Bears

โครงการ เครื่องตรวจหาเชื้อโรคทุเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ สู่วิถีเกษตรอินทรีย์
จังหวัด ชุมพร

รายงานผลของทีมWeBareBears.docx - 5.6 _21 น.ส. ฑีฆามณี ลูกปลา จิระวัฒนผลิน

 

วีแบ๊แบร่.อีเอกอี - 5.6 _21 น.ส. ฑีฆามณี ลูกปลา จิระวัฒนผลิน_compressed