ทีม พหุสังคม V.2 (Plural society V.2)

โครงการ ฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น (เหย่ไป่) ปรับปรุงให้ร่วมสมัย รวมพลังคนต่างวัย
จังหวัด ลำพูน

แบบฟอร์มรายงานผล ทีมพหุสังคม V.2(Plural society V.2) - จตุพล ยะวา

 

Video
https://drive.google.com/drive/folders/1CJQwedeGZ2MM5LbC8oA3B8r7bmnWW_hF?usp=sharing