ทีม เด็กดอย Me ดี

โครงการ Pine Air Ple : บะขะหนัดขจัดฝุ่น
จังหวัด ลำปาง

ภาพกิจกรรมเด็กดอยMeดีลำปาง - NNP_compressed

 

Video
https://drive.google.com/drive/folders/1uxX_zJvfx1bJUvRGVO2Dwts6CkosGHUT?usp=sharing