ทีม กลุ่มเด็กนอกกะลา

โครงการ โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ “คลองสวย น้ำสะอาด ปราศจากผักตบชวา”
จังหวัด ลำปาง

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Be in unity