Category Archives: Uncategorized

รู้

” รู้ ” การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา ข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)   โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมจากแรงบันดาลใจและทักษะเฉพาะตัวของน้อง ๆ ด้วยพลังความคิด พลังใจ พลังกาย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่ดีงาม จาก Generation ที่มากภูมิปัญญาและนักพัฒนารุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่งดงามอย่างยั่งยืน

รัก

” รัก ” คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนด้วยกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักเป็นพลังผลักดันที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหานั้น ๆ ถ้าเรามีความรักแล้วจะมีแรงกระตุ้นให้ทํางานด้วยความเต็มใจ ข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)   โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมจากแรงบันดาลใจและทักษะเฉพาะตัวของน้อง ๆ ด้วยพลังความคิด พลังใจ พลังกาย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่ดีงาม จาก Generation ที่มากภูมิปัญญาและนักพัฒนารุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่งดงามอย่างยั่งยืน

สามัคคี

” สามัคคี ” การที่จะลงมือปฏิบัติน้ัน ควรคํานึงเสมอว่าเราจะทํางานคนเดียวไม่ได้ ต้องทํางานร่วมมือร่วมใจเป็น องค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)   โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมจากแรงบันดาลใจและทักษะเฉพาะตัวของน้อง ๆ ด้วยพลังความคิด พลังใจ พลังกาย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่ดีงาม จาก Generation ที่มากภูมิปัญญาและนักพัฒนารุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่งดงามอย่างยั่งยืน