ทีม Light of hope

โครงการ กะญอ Eco Fabrics
จังหวัด เชียงใหม่

แบบฟอร์มรายงานผล - CM

 

Video
https://drive.google.com/file/d/1rSBhJL858gGRVnhYXe7FNNR-WA4v9fcA/view?usp=sharing