ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0 2283 4718, 0 2283 4744, 0 2283 4714
(ในวันและเวลาราชการ)