คำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการฯ

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทํา)ดี” เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทํางานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริงร่วมกับบุคลากรในชุมชน หรือท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี” และเสนอโครงการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาชุมชนหรือสังคม มายังศูนย์ประสานงานโครงการสร้างต้นแบบเยาวชน รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา คัดเลือกรับรางวัล “เด็กไทยต้นแบบ” ระดับ “เพชร” และระดับ “พลอย”

อายุ 15 – 18 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร

ต้องสมัครเป็นทีม สมาชิกในทีมต้องมีจํานวน 2-3 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเดือนเมษายน 2566
ผ่านช่องทาง
www.เด็กอวดทำดี.com
Facebook : เด็กอวดทำดี

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะมีทั้งสิ้น 160 ทีม แบ่งเป็น 4 ภาค ภาคละไม่เกิน 40 ทีม ประกอบด้วย ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

เด็กและเยาวชนที่ตระหนัก และต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้ชุมชน สังคม โดยนำเสนอเป็นโครงการ ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา” และผ่านการพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นเด็กไทยต้นแบบ “ระดับพลอย”

เด็กและเยาวชนที่มีการพัฒนาศักยภาพจากการเจียระไน (การเข้าร่วมกิจกรรม) และได้มีการนำประเด็นพัฒนา หรือประเด็นปัญหาในชุมชนหรือสังคม ไปพัฒนาหรือแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ และผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเด็กไทยต้นแบบ “ระดับเพชร”