High Light Day 28

High Light Day29

High Light Day30

BACK DROP

CERTIFICATE

High Light Day 1

High Light Day 2

High Light Day 3

High Light Day 4

Khon Kaen Backdrop

High Light Day 22

High Light Day 23

High Light Day 24

High Light Day 25

กิจกรรมมอบใบประกาศ ภาคกลาง

High Light Day 1

High Light Day 2

High Light Day 3

High Light Day 4

กิจกรรมมอบใบประกาศ ภาคใต้

ภาคใต้ Backdrop

High Light Day 28

High Light Day29

High Light Day30

BACK DROP

CERTIFICATE

High Light Day 1

High Light Day 2

High Light Day 3

High Light Day 4

Khon Kaen Backdrop

High Light Day 22

High Light Day 23

High Light Day 24

High Light Day 25

กิจกรรมมอบใบประกาศ ภาคกลาง

High Light Day 1

High Light Day 2

High Light Day 3

High Light Day 4

กิจกรรมมอบใบประกาศ ภาคใต้

ภาคใต้ Backdrop